1. En oase av kjærlighet

Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten

1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23

11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. 16 Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. 18 Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. 23 Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss.

 1 Joh 4 vers: 7, 8-12, 16-19

7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. 9 Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. 10 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. 12 Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 16 Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. 17 I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. 18 I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. 19 Vi elsker fordi han elsket oss først.

 2. Et senter for gode gjerninger

 Gode gjerninger er attraktive når de blir et naturlig uttrykk for vår tro og kristne karakter. Menigheten er ment å være et svar på det folk lengter etter å se av gode gjerninger og Guds Rike uttrykt med mer enn bare ord! Være en del av lokalsamfunnet.

Å være en del av løsningen, ikke problemet!

 1 Joh 3, 18

Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.

 Ef 2, 10

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

3. Et senter for undervisning

 Bibelskole, deltidsbibelskole

Grunnskole

Bok&media

Ef 5, 26 ... for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. 27 Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være.

 Ef 3, 8-10

8 Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene 9 og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. 10 Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet

 Mark 16, 20

Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.

 2 Tim 4, 2-3

Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret

 4. Et senter for misjon

 Schools of Ministry, pastortrening, hele menigheten ut på misjonsreiser

 Luk 10, 2

Og han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.

 Mark 16, 20

Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.

 5. Et senter for bønn

 Ukentlig → daglig → 24 timer i døgnet

Bønneskole

Ef 3, 20

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår...

 Ef 6, 18-20 og 12-17

Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

Rustningen: 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 Apg 4, 23-31

23 Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. 24 Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og én stemme og sa: «Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25 du lot Den hellige ånd si dette gjennom din tjener David, vår far: Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? 26 Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og hans Salvede.

27 Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningfolkene og Israels stammer – 28 alle har de gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. 29 Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. 30 Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.» 31 Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.

1 Tim 2, 1-3

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

 Luk 11, 1-13

En gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler.» 2 Han svarte: «Når dere ber, skal dere si: Far! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. 3 Gi oss hver dag vårt daglige brød. 4 Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og la oss ikke komme i fristelse.»

5 Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: ‘Kjære, lån meg tre brød! 6 En venn som er på reise, er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham.’ 7 Tror dere han da vil svare der innefra: ‘Ikke forstyrr meg! Døren er alt stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.’ 8 Nei, sier jeg dere: Om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. 9 Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 10 For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. 11 Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, 12 eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? 13 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!»

 6. Et senter for helbredelse

 Helbredelsesskole, sjelesorg, rådgivning

 Luk 9 vers: 1-2, 6, 11

Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. 2 Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. 6 Så dro de ut og gikk fra landsby til landsby, og overalt forkynte de det gode budskapet og helbredet syke. 11 Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske.

 Luk 6, 18-19

18 De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av urene ånder, gjorde han friske. 19 Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle.

 7. Et miljø for Den Hellige Ånd

 Nådegavene i funksjon, Den Hellige Ånds salvelse. Et kraftsenter med nedslagsfelt for Guds herlighet

 Ef 5, 18-19

18 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden 19 og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren.

Hab 3, 3b

Hans herlighet dekker himmelen, og lovsang til ham fyller jorden.

Joel 3.1

En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn.

8. Et senter for lovsang og tilbedelse

Gudsnærvær gjennom lovsang og tilbedelse. Sanne tilbedere i ånd og sannhet.

Joh 4, 23-24

Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

1 Krøn 16, 28-29

Gi Herren ære, dere folk og slekter, gi Herren ære og makt! 29 Gi Herren den ære hans navn skal ha. Kom fram for ham med gaver. Bøy dere for Herren i hellig prakt!

Hebr 13, 15

La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn.

Salme 33, 3

Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel!

Salme 40, 4

Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.

150, 1-6

Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom! Lov ham i hans mektige hvelving. 2 Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. 3 Lov ham med gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre. 4 Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. 5 Lov ham til tonende symbaler. Lov ham med rungende symbaler! 6 Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!


Stop CISPA